پذیرش همکار

فراوری داده بهنگام

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ورنا پارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

آروند نوین صنعت دریا

حوزه فعالیت : سایر

متین دریا

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

سینوتک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پویان هوران رخشان

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

شرکت سازند کاوان فروزان

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

گرین سی

حوزه فعالیت : دارویی بهداشتی

لیان سازان دانش محور

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ارتعاش الکترونیک آروج

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

هونام دانش گستران آبزی پرور خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

صدرا صنعت لیان خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

رونیکا

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانو فناوران التیام بخش ویرا

حوزه فعالیت : دارویی بهداشتی

شرکت فرآیند سازان آذرجام خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

فروزان پارسه مشیر

حوزه فعالیت : نفت و گاز

آریامن

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی