واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس/ارتعاش الکترونیک آروج