مرکز نوآوری ساخت و مواد پیشرفته

حوزه های اصلی فعالیت مرکز

قطعه سازی و مهندسی معکوس
مشارکت در طرح های پژوهش محور داخل یا خارج دانشگاه
همکاری در جهت پیشبرد فعالیت های مرتبط با کارآفرینی و نوآوری در فضای دانشگاه
 برگزاری دوره های رسمی آموزشی صنعتی و کاربردی

زمینه های تخصصی فعالیت مرکز

 طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه های صنعتی
تحلیل و شبیه سازی های مکانیکی و متالورژیکی
مشاوره در انتخاب مواد و عیب یابی
طراحی و شبیه سازی فرایندهای ساخت
طراحی و مشاوره در زمینه جوشکاری
مشاوره در زمینه تحلیل ریشه ای علت
طراحی و ساخت ربات های صنعتی
قطعه سازی و مهندسی معکوس
تعیین عمر و پایش وضعیت قطعات صنعتی


طراحی وساخت دستگاه Orbital Welding درخطوط فلزیارائه روش‌های نوین نشت‌بندی در عملیات Tie-in  و ساخت تجهیزات آن

طراحی وساخت تجهیز آزمایشگاهی بررسی ارتعاشات ناشی از حرکت سیال

تدوین دستورالعمل جوشکاری پروانة کشتی از جنس نیبرال