مرکز نوآوری ساخت و مواد پیشرفته

 

این مرکز با هدف ایجاد بستر نمونه سازی و پیاده سازی ایده های بین رشته ای و تحقیقات محصول محور در زمینه ی مواد پیشرفته در سال 1399 تجهیز و تاسیس شده است.  حوزه های اصلی فعالیت مرکز شامل:

حوزه های اصلی فعالیت مرکز

قطعه سازی و مهندسی معکوس

مشارکت در طرح های پژوهش محور داخل یا خارج دانشگاه

همکاری در جهت پیشبرد فعالیت های مرتبط با کارآفرینی و نوآوری در فضای دانشگاه

 برگزاری دوره های رسمی آموزشی صنعتی و کاربردی

زمینه های تخصصی فعالیت مرکز

 طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه های صنعتی

تحلیل و شبیه سازی های مکانیکی و متالورژیکی

مشاوره در انتخاب مواد و عیب یابی

طراحی و شبیه سازی فرایندهای ساخت

طراحی و مشاوره در زمینه جوشکاری

مشاوره در زمینه تحلیل ریشه ای علت

طراحی و ساخت ربات های صنعتی

قطعه سازی و مهندسی معکوس

تعیین عمر و پایش وضعیت قطعات صنعتی

طراحی و ساخت دستگاه Orbital Welding درخطوط فلزی

 

ارائه روش‌های نوین نشت‌بندی در عملیات Tie-in  و ساخت تجهیزات آن

 

طراحی وساخت تجهیز آزمایشگاهی بررسی ارتعاشات ناشی از حرکت سیال

 

تدوین دستورالعمل جوشکاری پروانة کشتی از جنس نیبرال