تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری

پلیمرهای زیستی خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

تهیۀ مواد شیمیایی ارزشمند و ترکیبات با خاصیت دارویی

حوزه فعالیت : داروسازی

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

مروارید

حوزه فعالیت : تفریحی

Fast switch

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پویان افزار تکنیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانو مغناطیس نوآوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پترو لیان فارم

حوزه فعالیت : نفت و گاز

نانو مغناطیس خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : محیط زیست

علم و اطلاعات

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

اسمارت بی

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

هوش فناوران

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات

ام آی تی خلیج فارس

حوزه فعالیت : طراحی دستگاه‌های مکانیکی و ماشین‌ها

ایس اشکن

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

کارنامه( شفاهی نگار کارآفرینان برتر)

حوزه فعالیت : تولید محتوا

ارکید

حوزه فعالیت : سایر

کریستال بیتس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

نانوژن فناوران

حوزه فعالیت : بازی و سرگرمی

دیجیتال آیلاک

حوزه فعالیت : سایر

هندسه آبی

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

پازل

حوزه فعالیت : خدمات شهری

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

جهش

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

طراحی سایه بان یونیت خارجی کولر دو تکه

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

ورث

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

فیلتر جاذب

حوزه فعالیت : نانو

نانوفوتونیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

آیلاک

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و ارتباطات

شعر سرا

حوزه فعالیت : تولید محتوا

بیو سرامیک

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی

زد-موتور خلیج فارس

حوزه فعالیت : فناوری و تکنولوژی