مرکز نوآوری و توسعه فناوری زیستی

 

ایستگاه تحقیقاتی آبزیان دریایی (آزمایشگاه خیس)

این آزمایشگاه یکی از بخش های فعال پژوهشکده خلیج فارس می باشد که در سال 1391 تاسیس گردید و با در اختیار داشتن انواع مخازن نگهداری آبزیان از 20 لیتر تا 4000 لیتر، مخازن تخم ریزی، سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی و مجهز بودن به سیستم فیلتراسیون کامل آب دریا شامل رسوبگیر، کلرزنی، فیلتر شنی و فیلتر یووی آب شور مورد نیاز برای انجام مطالعات روی آبزیان دریایی را فراهم می کند.

خدمات قابل ارائه این آزمایشگاه:

- نگهداری آبزیان دریایی به منظور انجام مطالعات بعدی

- پرورش ماهیان و سایر آبزیان دریایی به منظور انجام تحقیقات بر روی آن ها (میگو، خیار دریایی، ماکروجلبک و..)

- نمونه برداری از آبزیان برای انجام آنالیزهای آزمایشگاهی شامل: بیوشیمیایی، فیزیولوژی، مولکولی و آنزیمی

- انجام آزمایشات خون شناسی شامل: میزان هماتوکریت، تعداد گلبول های سفید، قرمز و درصد افتراقی

- سنجش و مانیتورینگ دوره ای پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به صورت پرتابل در محل

 

آزمایشگاه غذای زنده شامل فیتوپلانکتون (میکروجلبک) و زئوپلانکتون (روتیفر و آرتمیا)

این آزمایشگاه یکی دیگر از بخش های فعال پژوهشکده خلیج فارس می باشد که در سال 1395 تاسیس گردید و با در اختیار داشتن امکانات کامل و آزمایشگاه های مرتبط جهت کشت استوک، بینابینی و بیرونی انواع میکروجلبک ها و هم چنین کشت آزمایشگاهی و انبوه روتیفر و آرتمیا آماده همکاری با سایر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی می باشد.

خدمات قابل ارائه این آزمایشگاه:

- انجام مطالعات و تیماربندی های مختلف روی میکروجلبک های مورد استفاده در آبزی پروری

- انجام مطالعات و تیماربندی های مختلف روی زئوپلانکتون ها مورد استفاده در آبزی پروری