تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری/طراحی سایه بان یونیت خارجی کولر دو تکه