تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری/علم و اطلاعات