تیم های فعال مرکز کارآفرینی و نوآوری/کارنامه( شفاهی نگار کارآفرینان برتر)