واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس/توسعه خدمات و مشاوره دریا