واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس/شرکت ایده برتر فراسو کیهان