واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس/شرکت سازند کاوان فروزان