واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس/دفتر فنی مهندسی شماره 74