واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس/آوات