مشاهده خبر

وبینار تامین مالی استارتاپ ها برگزار شد

مدرس: 
دکتر محمد رضایی

ویدئوی رویداد

دکتری اقتصاد مالی و عضو هیئت علمی گروه
اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
مشاور مالی و سرمایه گذاری مرکز کارآفرینی
و نوآوری دانشگاه خلیج فارس
دبیر هسته پژوهش و فن آوری اقتصاد مالی و ارزش گذاری

سرفصل ها:
تفاوت کسب و کارهای کوچک  و سنتی با استارتاپ ها

چرخه رشد استارتاپ ها

منابع مالی متناسب با چرخه رشد  استارتاپ ها

انواع سرمایه گذاران استارتاپ ها

نکاتی در ارتباط با جذب سرمایه  

زمان:
  شنبه ۲۵ بهمن ساعت ۲۰ 
نحوه ورود به وبینار رایگان : درگاه وبینارهای مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس