مشاهده خبر

جلسه مشاوره و منتوری کسب و کار و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی برای جذب و پذیرش « پلتفرم دکتر دانا»

با حضور:

دکتر محمدمهدی دانا (عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس)

دکتر محمد بنافی (استاد مدعو گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس)

 

مشاوران و منتوران فناوری اطلاعات و کسب و کار:

مهندس مهران کردوانی (کارشناس و منتور دائم فناوری اطلاعات مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس)

دکتر رضا سیاوشی (مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس)