مشاهده خبر

جلسه هم اندیشی مرکز کارآفرینی و تربیت بدنی جهت تجهیز مجتمع فناوری مروارید به وسایل ورزشی

جلسه هم اندیشی مرکز کارآفرینی و نوآوری و تربیت بدنی جهت تجهیز مجتمع فناوری مروارید به وسایل ورزشی