مشاهده خبر

جلسه شرکت ها و هسته های مرکز کارآفرینی با مدیر مرکز آی تی در اتاق شبکه سازی

روز چهارشنبه 17 خرداد جلسه ای با موضوعت بررسی وضعیت اینترنت و حجم تخصیصی شرکت ها و هسته های فناور در اتاق شبکه سازی واقع در مرکز مروارید دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

در این جلسه نماینده هر کدام از هسته ها و شرکت های واقع در مرکز کارآفرینی و نوآوری به بیان دغدغه و مشکلات خود درباره ی اینترنت و نوع استفاده خود پرداختند و پیشنهادهای خود را به مدیر مرکز آی تی بیان نمودند.