مشاهده خبر

آشنایی با استاندارد و روش اجرایی صدور پروانه کابرد علامت استاندارد دانش نماد برای محصولات دانش بنیان

مدرسین: صابر خدری و محمد برکت

زمان برگزاری: یکشنبه 08 آبان ماه  1401، ساعت 10 الی 12.

مخاطبین دوره: واحد های فناور مراکز رشد و مراکز کارآفرینی و نوآوری