مشاهده خبر

فعالیت های مجاز اعضای هیأت علمی در خارج از دانشگاه

بر اساس ماده 11 شیوه نامه طرح تمام وقت ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه  خلیج فارس، فعالیت های ذیل به عنوان کار و فعالیت انتفاعی در خارج از دانشگاه محسوب نمی شود و بلامانع می باشد.

الف- ارائه خدمات پژوهش و فناوری به نمایندگی از دانشگاه یا انجام طرح های پژوهش و فناوری که قرارداد آن با دانشگاه خلیج فارس بسته شده باشد.

ب- فعالیت در هسته ها و شرکت های فناور مستقر در مرکز نوآوری، مجتمع فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

پ- فعالیت در شرکت های دانشگاه خلیج فارس

ت- فعالیت در شرکت های فناور بیرون از دانشگاه به شرط آنکه از هیأت رییسه دانشگاه مجوز فعالیت دریافت شده و نیز شرکت با دانشگاه قرارداد بهره مالکانه (رویالتی) بسته باشد.

ث- سایر امور محول شده از طرف وزارت متبوع یا دانشگاه با مجوز هیأت رییسه دانشگاه

ج- ارائه خدمات آموزشی به سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی که قرارداد آن با دانشگاه بسته شده باشد.