مشاهده خبر

اهمیت شبکه های اجتماعی در پژوهش های بازاریابی

مدرس:

دکترسیدیعقوب حسینی

 

هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

 مشاور بازاریابی دیجیتال

 

سرفصل ها: 

نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کارها

اهمیت داده های مربوط به شبکه های اجتماعی

ابزارهای تحلیل داده های شبکه های اجتماعی

رویکرد مدیریتی برای تحلیل داده های شبکه اجتماعی

 

زمان: سیک شنبه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۶