راهنمای ثبت نام

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر از اینکه مرکز کارآفرینی و نوآوری و مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس را به عنوان همراه خود برگزیده اید.پذیرش شرکت یا تیم کارآفرین

1)
اگر هسته ی نوآور شرکت کننده در فراخوان پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT دانشگاه هستید، {این کاربرگ} را دنلود و تکمیل کنید.

اگر هسته ی نوآور متقاضی بهره برداری از خدمات مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه هستید، {این کاربرگ} را دنلود و تکمیل کنید.
 اگر شرکت یا واحد فناور متقاضی استقرار در مرکز رشد دانشگاه هستید، {این کاربرگ} را دانلود کرده و تکمیل کنید. 

2)

پس از تکمیل، از طریق {سامانه ی ثبت نام} برای مرکز ارسال فرمایید.

3) در هر مرحله از پذیرش، از طریق سامانه ی اطلاع رسانی مرکز برای شما ایمیل هایی ارسال خواهد شد. لطفا اطلاعات تماس خود را دقیق درج نمایید. 

فرآیند پذیرش واحد فناور در مرکز به صورت زیر خواهد بود که در قالب شیوه نامه استقرار و اجاره بها عمل خواهد کرد:

فرآیند پذیرش

 

پذیرش همکار (کارمند رسمی مرکز) یا مربی (منتور)

برای این پذیرش در حال حاضر فرم خاصی دیده نشده است.